Vi hjälper dig med din tillbyggnad i Upplands Väsby

Reglerna för tillbyggnad i Upplands Väsby ser i princip likadana ut som i andra kommuner i Stockholmsområdet. Detta innebär att det är möjligt att uppföra en tillbyggnad med en bruttoarea om 15 kvadratmeter utan att ansöka om bygglov.

Kontakta oss

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vi kan åta oss såväl små som stora tillbyggnader
Vi är kompetenta hantverkare med erfarenhet
Vi hjälper dig maximera utrymmet i din tillbyggnad
Vi arbetar med våra egna verktyg

Alla åtgärder som ökar byggnadens volym räknas som tillbyggnader. En tillbyggnad kan göras uppåt, nedåt eller i sidled. Att inreda en vind räknas dock inte som tillbyggnad, även om det innebär att byggnadens beboeliga area ökar.

Tillbyggnaden behöver inte följa detaljplanen. Däremot måste en bygganmälan göras. För altaner gäller att bygglov krävs om altanens golv på något ställe hamnar mer än 0,9 meter över befintlig marknivå. Även en lägre altan kan kräva bygglov i vissa fall, enligt kommunens regler. Detta gäller i följande fall: 

 • Om altanen byggs ovanpå en byggnad.
 • Om altanen byggs i ett takfall.
 • Om altanen glasas in, eller byggs in på annat sätt.
 • Om altanen byggs nära tomtgräns, så att grannfastigheten kan skuggas, eller grannen kan störas av ljud eller insyn.

Vare sig altanen kräver bygglov eller ej får den inte strida mot detaljplanen för området. Reglerna för altaner är därmed hårdare än de regler som rör tillbyggnader i allmänhet i Upplands Väsby.

Vidare gäller följande:

 • Tillbyggnadens totala byggnadsarea får inte överskrida 15 kvadratmeter. Det innebär att om tillbyggnaden görs i två våningar får varje våning ha en area på max 7,5 kvadratmeter. För en större tillbyggnad krävs bygglov.
 • Tillbyggnaden ska uppföras minst 4,5 meter från tomtgränsen. För att tillbyggnad närmare gränsen ska kunna uppföras utan bygglov krävs skriftligt medgivande från den eller de grannar som berörs.
 • En tillbyggnad närmare allmän plats, som väg eller park, än 4,5 meter kräver alltid bygglov.

Om huset där tillbyggnaden ska göras är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk eller konstnärlig synpunkt, eller om den ingår i ett område som har dessa värden, krävs bygglov för tillbyggnaden. Värdefulla miljöer, där bygglov krävs, kan anges i detaljplanen för området. 

När du fått ditt startbesked kan arbetet med tillbyggnaden inledas. Startbeskedet är giltigt i två år, vilket innebär att arbetet måste påbörjas och avslutas inom denna period. 

Tillbyggnad i Upplands Väsby steg för steg

 • Du lämnar in en anmälan med de ritningar och övriga handlingar som behövs för prövningen till kommunen. 
 • Vanligtvis behövs inget tekniskt samråd, utan kommunen utfärdar ett startbesked. När du fått startbeskedet kan arbetet påbörjas.
 • När tillbyggnaden är klar ska du skicka in en begäran om slutbesked till kommunen, som då fattar beslut om slutbesked. 
 • Om byggherren har visat att alla krav är uppfyllda utfärdas ett slutbesked.
 • När slutbeskedet är utfärdat får du börja använda tillbyggnaden. Tar du tillbyggnaden i bruk innan dess kan du få betala en straffavgift.