Vi hjälper dig med din tillbyggnad i Täby

När ändringar och tillägg, som tillbyggnader, görs ska de göras varsamt, så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tas tillvara, skriver Täby kommun på sin webbplats.

Kontakta oss

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vi kan åta oss såväl små som stora tillbyggnader
Vi är kompetenta hantverkare med erfarenhet
Vi hjälper dig maximera utrymmet i din tillbyggnad
Vi arbetar med våra egna verktyg

Även åtgärder som inte kräver bygglov ska uppfylla krav på anpassning till stads- och landskapsbilden, platsens natur- och kulturvärden och “intresset av en god helhetsverkan”. Detta innebär att de historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden som finns i området ska skyddas.

Regler för tillbyggnad i Täby

Täby kommuns regelverk för tillbyggnader säger följande:

 • Bygglov kan krävas för att bygga en altan, om den räknas som en tillbyggnad. Storleken, höjden och utförandet avgör detta.
 • Att glasa in ett uterum under tak räknas också som en tillbyggnad som kräver bygglov. Om du vill glasa in ett uterum utanför detaljplanelagt område finns det dock undantag, som gäller i vissa fall.
 • För tillbyggnader på max 15 kvadratmeter bruttoarea av enbostadshus eller tillbyggnad av högst två takkupor krävs inget bygglov. Däremot ska du göra en anmälan till kommunen, och invänta startbesked innan du sätter igång. Anmälan ska, förutom ansökan om anmälningspliktig åtgärd, innehålla:
  • ritningar
  • förslag till kontrollplan
  • tekniska handlingar, som varierar beroende på vilken typ av åtgärd du vill utföra

Redovisningarna vid en anmälan är ungefär desamma som vid ansökan om bygglov. Däremot behövs i de flesta fall ingen kontrollansvarig, och inget tekniskt samråd. Byggnadsnämnden kan dock besluta att detta behövs, om det rör sig om en komplex åtgärd.

För att beviljas startbesked för tillbyggnaden krävs att den uppfyller kraven på bygglovsbefrielse, samt att de inlämnade handlingarna är godtagbara och uppfyller de relevanta bestämmelserna. Dessa bestämmelser är 

 • plan- och bygglagen
 • plan- och byggförordningen
 • Boverkets byggregler

Tillbyggnaden kan tas i bruk när du fått ett slutbesked, om inte Täby kommuns byggnadsnämnd beslutar annorlunda.

Checklista för tillbyggnad som kräver bygglov

Om du vill uppföra en tillbyggnad som kräver bygglov ska du bifoga följande till din ansökan om bygglov:

 • Undertecknad ansökningsblankett. Om det är ditt företag som gör ansökan ska bevis om vem som är firmatecknare bifogas.
 • Situationsplan (se nedan)
 • Markplaneringsritning, om det rör sig om en större tillbyggnad
 • Plan-, fasad- och sektionsritningar i skala 1:100. Ritningarna ska vara fackmannamässiga, vilket innebär att de ska
  • vara ritade med linjal, på vitt papper, med rena, svarta linjer
  • vara skalenliga
  • ha angiven skala och skalstock
 • Förslag till kontrollplan
 • Uppgift om kontrollansvarig kan krävas i vissa fall

Alla förändringar ska vara utritade och måttsatta på situationsplanen, som är en karta i skala 1:400 som visar fastigheten, byggnaderna och omgivningen ovanifrån. Situationsplanen baseras på primärkartan eller en nybyggnadskarta.

Måtten från minst två fasader till tomtgränsen ska vara utritade på situationsplanen, och tillbyggnaden ska vara markerad så att det går att skilja den från den befintliga byggnaden. Mått och läge för alla tillbyggnader ska framgå av situationsplanen. 

I vissa fall krävs också en markplaneritning. Det är en ritning över tomten, där byggnadens placering, markhöjder och -sektioner, uppfyllnader, murar, slänter m.m. framgår. Vid större tllbyggnader ska en markplaneritning lämnas in för att visa hur marken omkring byggnaden kommer att planeras. Nuvarande och blivande markplanellinjer ska redovisas fram till tomtgränsen.