Vi hjälper dig med din tillbyggnad i Österåker

I Österåker behandlar kommunens bygglovsenhet alla ärenden som rör tillbyggnader, även de fall där tillbyggnaden inte kräver bygglov.

Kontakta oss

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vi kan åta oss såväl små som stora tillbyggnader
Vi är kompetenta hantverkare med erfarenhet
Vi hjälper dig maximera utrymmet i din tillbyggnad
Vi arbetar med våra egna verktyg

Du skickar in ritningar och andra handlingar som beskriver tillbyggnadsprojektet, och byggnadsnämnden avgör om det rör sig om en åtgärd som inte kräver bygglov. 

Tillbyggnad kan göras på en- eller tvåbostadshus, samt på fritidshus. Det är inte tillåtet att dela upp tillbyggnaden, och göra den på olika ställen på huset. Det är dock tillåtet att göra en tillbyggnad i två våningar, om 7,5 kvadratmeter vardera, så länge tillbyggnaden inte blir högre än husets nockhöjd. Det är också tillåtet att uppföra en tillbyggnad där det inte finns någon byggrätt kvar i detaljplanen.

Om du gör en tillbyggnad till en huvudbyggnad, och tillbyggnadens bruttoarea inte överstiger 15 kvadratmeter, behövs i normalfallet inget bygglov. Det är dock viktigt att invänta nämndens beslut innan arbetet inleds. Bygglovsfriheten gäller inte om tillbyggnaden ska göras på ett hus som är särskilt värdefullt ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, eller om byggnaden ligger i ett område som har dessa värden. I vissa detaljplaner anges att hela eller delar av planområdet är särskilt värdefullt.

Om din fastighet ligger inom strandskyddat område, d.v.s. inom 100 meter från strandlinjen, krävs dispens från strandskyddet för att få göra en tillbyggnad. Tillbyggnaden får inte placeras eller utformas så att det påverkar grundvattnet, eller omgivningen i övrigt, på sätt som innebär fara för människors hälsa och säkerhet eller stor olägenhet på annat sätt. Det är heller inte tillåtet att uppföra en tillbyggnad som kan medverka till brandspridning eller olyckshändelser. Tillbyggnader i Österåker ska också utformas så att kulturhistoriska värden tas till vara.

En tillbyggnad ska placeras så att den slutar minst 4,5 meter från tomtgränsen till granne, väg, allmän platsmark eller samfälld mark. I vissa fall kan ett längre avstånd vara nödvändigt, med hänsyn till trafiksäkerheten. Om din granne godkänner att tillbyggnaden uppförs närmare tomtgränsen får du bygga närmare, men för att få bygga närmare gata, väg eller park än 4,5 meter krävs alltid bygglov.

Får du inget godkännande från grannen, och det inte är möjligt att flytta in tillbyggnaden längre på tomten, måste du söka bygglov även om tillbyggnadens area är 15 kvadratmeter eller mindre.

Checklista för tillbyggnad i Österåker

När du skickar in ansökan om startbesked eller bygglov för tillbyggnad i Österåker ska du bifoga följande handlingar:

  • Anmälningsblankett
  • Plan- och fasadritningar i skala 1:100, som visar tillbyggnaden och såväl befintliga som nya marklinjer.
  • Situationsplan i skala 1:500, eller annan lämplig skala. Situationsplanen ska upprättas på en primärkarta, eller annan likvärdig handling. 
  • Skriftligt godkännande från granne, som tillbyggnaden ska placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter.
  • Konstruktionsritning över grund och stomme (i vissa fall).
  • Namn på certifierad kontrollansvarig, i vissa fall.

Det är viktigt att du redovisar hela huset, och inte bara tillbyggnaden. 

I ditt startbesked anges vilka handlingar som ska bifogas när du anmäler att tillbyggnaden är klar. När du skickat in dessa handlingar tar nämnden ställning till om du ska få ditt startbesked, som ger dig rätt att börja använda tillbyggnaden.