Vi hjälper dig med din tillbyggnad i Bromma

Bromma är en del av Stockholms kommun, vilket innebär att det är samma regler som gäller här som i resten av Stockholm.

Kontakta oss

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vi kan åta oss såväl små som stora tillbyggnader
Vi är kompetenta hantverkare med erfarenhet
Vi hjälper dig maximera utrymmet i din tillbyggnad
Vi arbetar med våra egna verktyg

Attefallsreglerna innebär att det inte alltid behövs bygglov för mindre tillbyggnader: i många fall räcker det med att du gör en bygganmälan och inväntar startbesked. 

För tillbyggnader större än 15 kvadratmeter krävs alltid bygglov. Detsamma gäller för tillbyggnader på byggnader som används som förskola eller skola, flerbostadshus, koloniträdgårdshus, café, kiosk eller restaurang.

Regler för tillbyggnad i Bromma

Eftersom Stockholm är en stor kommun, bestående av områden med olika karaktär, skiljer sig detaljplanerna åt mellan olika områden. Därför är det viktigt att du som boende i Bromma kontrollerar vad som finns angivet i detaljplanen för ditt område innan du bestämmer dig för att uppföra en tillbyggnad. 

Innan du sätter igång med byggandet måste du ha fått ett startbesked från byggnadsnämnden. När arbetet är slufört ska du invänta ett slutbesked innan du kan ta din tillbyggnad i bruk.

Om tillbyggnaden ska uppföras inom detaljplanelagt område, och tillbyggnaden innebär att höjdläget på tomten ändras med mer än 50 cm, behöver du ha marklov för att få bygga. Om du ska fälla träd för att få plats med tillbyggnaden kan du behöva marklov även för detta.

Hur lång tid tar det?

I normalfallet tar det fyra veckor från det att du gjort anmälan om tillbyggnad, tills du får ditt besked. Om tillbyggnadsprojektet är stort eller komplicerat kan handläggningstiden förlängas med fyra veckor, men detta kan bara ske en gång. 

För ärenden som kräver bygglov ska besked lämnas inom tio veckor. Stora eller komplicerade projekt kan innebära att handläggningstiden förlängs en gång, med ytterligare tio veckor.

Checklista för tillbyggnad i Bromma

Om du ska uppföra en tillbyggnad om högst 15 kvadratmeter i Bromma ska du skicka in följande handlingar när du ansöker om startbesked:

 • Ansökningsblankett
 • Situationsplan i skala 1:400. Om tillbyggnaden placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter ska berörd granne ge sitt skriftliga godkännande genom underskrift och namnförtydligande på situationsplanen. Om grannfastigheten ägs av flera delägare ska samtliga ge sitt godkännande.
 • Fasadritning i skala 1:100, som visar alla fasader, samt nya och befintliga marknivåer. Materialval och kulörer ska också anges.
 • Planritning i skala 1:100. Denna ritning ska visa samtliga våningsplan i byggnaden, med mått så att går att räkna ut arean av tillbyggnaden.
 • Sektionsritning i skala 1:100, som visar en genomskärning av byggnaden. Ritningen ska visa våningshöjd, färdiga golvnivåer, takvinkel och marknivå vid byggnadens entréer.
 • Teknisk beskrivning, som redovisar de tekniska lösningar som används i byggnaden, som t.ex. bärande stomme, ventilation och brandskydd.
 • Konstruktionsritning, som tas fram av konstruktör och ska vara fackmannamässigt redovisad.
 • Kontrollplan, som beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessens gång.
 • Fotografi av byggnaden som ska förses med tillbyggnad, från de sidor där tillbyggnaden ska göras.

Checklista för slutbesked i Bromma

När tillbyggnaden är färdigställd ska du begära ett slutbesked innan du kan ta byggnaden i bruk. Följande handlingar skickas in:

 • Begäran om slutbesked
 • Verifierad kontrollplan
 • Utlåtande från kontrollansvarig, om sådan har funnits under projektet
 • Intyg som visar att projektet stämmer överens med beviljat bygglov eller handlingar som utgör underlag för startbesked.

I vissa fall kan ytterligare handlingar krävas. Detta framgår i så fall av startbeskedet för tillbyggnaden.