Vi är specialiserade på tillbyggnader i Stockholm

En tillbyggnad är en ändring av en byggnad, som innebär att byggnadens volym ökar. I de flesta fall krävs bygglov för att göra en tillbyggnad, men det finns undantag.

Kontakta oss

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vi kan åta oss såväl små som stora tillbyggnader
Vi är kompetenta hantverkare med erfarenhet
Vi hjälper dig maximera utrymmet i din tillbyggnad
Vi arbetar med våra egna verktyg

Enligt Plan- och bygglagen (PBL) räknas alla åtgärder som ökar en byggnads volym som tillbyggnader. Det innebär att en tillbyggnad inte bara kan göras i sidled, utan även uppåt eller nedåt. Att tilläggsisolera ett hus, eller att inreda en befintlig vind så att den blir beboelig, räknas dock inte som en tillbyggnad. 

I normalfallet krävs bygglov för att göra en tillbyggnad. Vissa undantag finns dock, för en- eller tvåbostadshus, och för ekonomibyggnader. Det är också möjligt för en kommun att besluta om minskad eller ökad bygglovsplikt. Vilka regler som gäller framgår av detaljplanen eller områdesbestämmelserna för det område där du vill göra tillbyggnaden.

Tillbyggnad utan bygglovsplikt

Om du bor i ett en- eller tvåbostadshus är följande typer av tillbyggnad i normalfallet inte bygglovspliktiga: 

 • skärmtak på maximalt 15 kvadratmeter
 • tillbyggnad av friggebod
 • tillbyggnad av attefallshus
 • attefallstillbyggnad (mer om detta nedan)
 • attefallstakkupor
 • altan
 • liten tillbyggnad utanför detaljplan
 • liten tillbyggnad i form av balkong, burspråk eller uppstickande byggnadsdel

Reglerna för tillbyggnader varierar mellan olika kommuner, men generellt gäller att inom detaljplanelagt område krävs minst en anmälan, och inom sammanhållen bebyggelse krävs bygglov för att få göra en tillbyggnad. Vilka blanketter du behöver fylla i beror alltså på var i Sollentuna du bor, så bäst är att kontakta kommunen för att vara säker på vad som gäller just i ditt fall.

Att bygga till en ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller liknande näring kräver inte bygglov, om byggnaden ligger utanför detaljplanelagt område. I de flesta fall behöver du inte utse någon kontrollansvarig när du ska göra en mindre tillbyggnad, men kommunen kan i vissa fall besluta att det krävs, med hänvisning till byggherrens kompetens eller byggprojektets komplexitet.

Mindre tillbyggnader, utanför detaljplanelagt område eller sammanhållen bebyggelse, är nästan alltid bygglovsbefriade. Det är kommunen som avgör vad som är en mindre tillbyggnad. 

 

Tillbyggnad som kräver bygglov

Inom detaljplanelagt område krävs bygglov för tillbyggnader större än 15 kvadratmeter. Reglerna för tillbyggnader i denna storlek är i princip desamma som för nybyggnation. Bygget ska följa detaljplanen eller områdesbestämmelserna, och uppfylla de tekniska egenskapskraven för byggnader, bl.a. vad avser tillgänglighet, energihushållning och säkerhet. Vidare gäller att tillbyggnaden

 • ska vara lämplig för sitt ändamål
 • ska ha en god form-, färg- och materialverkan
 • ska vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga
 • ska vara byggd med hänsyn till naturen och kulturhistoriska värden
 • inte ska påverka grundvattnet
 • ska uppföras utan fara eller olägenhet för omgivningen

Attefallstillbyggnad

En attefallstillbyggnad är en tillbyggnad på högst 15 kvadratmeter, alltså lika stor som en friggebod. Denna typ av tillbyggnad kan, precis som ett attefallshus, göras utan bygglov. I vissa områden krävs dock att en anmälan görs, för att det ska vara tillåtet att göra tillbyggnaden. 

Det finns också vissa regler som en attefallstillbyggnad måste uppfylla för att vara tillåten. 

 • En attefallstillbyggnad får endast byggas på ett befintligt en- eller tvåbostadshus, där det inte finns en attefallstillbyggnad sedan tidigare.
 • Tillbyggnaden får ha en bruttoarea på maximalt 15 kvadratmeter, och får inte vara högre än bostadshusets nockhöjd. Om tillbyggnaden görs i två våningar får inget av våningsplanen vara större än 7,5 kvadratmeter.
 • Tillbyggnaden måste uppföras minst 4,5 meter från tomtgränsen. Kortare avstånd kan godkännas, om grannen ger sin tillåtelse. 
 • Attefallstillbyggnaden får inte uppföras vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är av särskilt värde.
 • Tillbyggnad får inte göras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret. 

En attefallstillbyggnad måste leva upp till de tekniska egenskapskrav som ställs på alla byggnationer, och den får inte vara utformad eller placerad på ett sätt som är olämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden. 

I vissa fall krävs att grannen ger sin tillåtelse. Detta ska helst göras i skrift, där grannen också godkänner situationsplanen och fasadritningen. Om grannen är en väg eller en allmän plats krävs alltid bygglov. Tillbyggnaden får inte placeras närmare än 30 meter från mitten av ett järnvägsspår, såvida inte ägaren till spåret ger sin tillåtelse.

Checklista för tillbyggnad i Sollentuna kommun

Om du bor i Sollentuna och vill göra en tillbyggnad på maximalt 15 kvadratmeter ska du göra en anmälan. Anledningen till att anmälan måste göras är att varje byggprojekt måste genomgå en prövning, för att avgöra om åtgärden uppfyller alla tekniska egenskapskrav, och om den kan utföras utan bygglov.

I bedömningen av om bygglov behövs tas hänsyn till den befintliga bebyggelsen på din tomt. Om det redan finns ett attefallshus på tomten ska den sammanlagda byggnadsarean av tillbyggnaden och attefallshuset inte överstiga 25 kvadratmeter. I Sollentuna kommun godkänns aldrig tillbyggnader som är närmare kommunens mark än 4,5 meter.

För takkupor gäller ungefär samma regler som för tillbyggnader. Du ska göra en anmälan, men behöver inte ansöka om bygglov, om följande kriterier är uppfyllda:

 • Du vill bygga maximalt två takkupor.
 • Det efter utfört arbete finns maximalt två takkupor på huset.
 • Takkuporna får maximalt uppta halva bostadshusets takfall.
 • Konstruktionen av takkuporna får inte innebära ingrepp i en bärande konstruktion.

Till din anmälan ska du bifoga följande handlingar:

 1. Ifylld blankett Anmälan enligt plan- och bygglagen (du kan också göra anmälan via kommunens e-tjänst)
 2. Ifylld blankett Teknisk beskrivning
 3. Situationsplan i skala 1:400
 4. Byggnadsritningar i skala 1:100
 5. Konstruktionsritningar 
 6. Godkännande från berörda grannar (om detta är aktuellt)
 7. Förslag på kontrollplan

Ritningar som skickas in via e-tjänsten eller mejl ska vara i PDF-format. Om tillbyggnaden ska placeras inom 4,5 meter från tomtgränsen ska berörd granne ge sitt godkännande genom daterad underskrift, med namnförtydligande, på situationsplanen och byggnadsritningarna. Om fastigheten har flera delägare ska samtliga ge sitt godkännande.

För en större tillbyggnad, om mer än 15 kvadratmeter, krävs bygglov. Följande handlingar ska bifogas till ansökan om bygglov för tillbyggnad:

 1. Ifylld blankett Ansökan bygglov (du kan också göra ansökan via kommunens e-tjänst)
 2. Ifylld blankett Anmälan kontrollansvarig (du kan också göra anmälan via kommunens e-tjänst)
 3. Ifylld blankett Arearedovisning en- och tvåbostadshus
 4. Ifylld blankett Teknisk beskrivning
 5. Situationsplan på nybyggnadskarta B
 6. Byggnadsritningar i skala 1:100
 7. Ritningar på plank och murar (i förekommande fall) i skala 1:100
 8. Fotografier på befintliga förhållanden (helst)

Nybyggnadskarta kan beställas via kommunens e-tjänst för detta.